Regulamin

Regulamin Portalu Pimpon

 1. Definicje

  a. "Portal" oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem pimpon.pl.

  b. "Użytkownik" oznacza osobę korzystającą z Portalu.

  c. "Film" oznacza treści wideo udostępniane przez Użytkowników na Portalu.

  d. "Short" oznacza krótkie filmy udostępniane przez Użytkowników na Portalu.

 2. Warunki korzystania

  a. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  b. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad moralności.

  c. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści przez niego udostępniane na Portalu.

 3. Zakazane treści

  a. Zabronione jest udostępnianie treści:

  i. Naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

  ii. Przedstawiających przemoc, pornografię, nienawiść, lub inne treści obraźliwe.

  iii. Promujących przemoc, nielegalne działania lub niebezpieczne zachowania.

  b. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających ten zakaz.

 4. Prawa autorskie

  a. Użytkownik udostępniający Film lub Short na Portalu potwierdza, że posiada odpowiednie prawa autorskie do udostępnianych treści.

  b. Użytkownik zgadza się udzielić Portalowi nieodpłatnej licencji do wykorzystywania udostępnionych przez niego treści w ramach działalności Portalu.

 5. Odpowiedzialność

  a. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników.

  b. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści przez niego udostępniane na Portalu.

 6. Postanowienia końcowe

  a. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

  b. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Portalu będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

  c. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

  d. Zmiany Regulaminu będą skuteczne po ich opublikowaniu na Portalu.

  e. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z treścią Regulaminu.